Regulamin

Regulamin serwisu So Fly


§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto następujących określeń pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym poniżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
„So Fly” – So Fly Adrian Partyka z siedzibą w Świdnicy, ul. Wrocławska 8a, 58-100 Świdnica, NIP: 8842748476, REGON: 022199065;
„Dowód zakupu” – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa;
„Karta produktu”– pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie;
„Klient” zwany także „Kupującym”– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu;
„Konsument” – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z So Fly czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
„Koszyk” – jedna z funkcjonalności Serwisu zapewniająca możliwość zapisywania i wyświetlania Towarów, których zamówieniem jest zainteresowany Klient, w tym również pozwalająca na modyfikację danych zamówienia (na etapie przed złożeniem zamówienia przez Klienta);
„Opinie” – oznaczają zamieszczone w Serwisie przez Klienta oceny, recenzje, komentarze, wypowiedzi, poglądy lub jakiekolwiek informacje zawierające subiektywną opinię Klienta o produktach i usługach oferowanych i publikowanych w Serwisie; Opinie mogą odnosić się w szczególności do właściwości produktów, ich zastosowania, składu lub wydajności;
„Odrębne Regulaminy” – odrębne regulaminy zamieszczone na stronie www.sofly.club oraz dostępne w Sklepach Stacjonarnych So Fly regulujące dalsze kwestie, które nie zostały szczegółowo uregulowane w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności funkcjonalności Serwisu oraz usługi So Fly;
„Sklep Stacjonarny So Fly” – detaliczny punkt sprzedaży So Fly znajdujący się na terenie Polski;
„Przedsiębiorca Indywidualny” – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
„Regulamin” – niniejszy regulamin Serwisu;
„Serwis” – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet umożliwiająca korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez So Fly oraz podmioty trzecie, dostępna pod adresem internetowym www.sofly.club;
„Sklep Internetowy So Fly” – jedna z funkcjonalności Serwisu umożliwiająca składanie przez Klientów za pośrednictwem Serwisu zamówień i zawieranie z So Fly Umów Sprzedaży detalicznej;
„Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną” – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
„Towar” – rzeczy ruchome oferowane przez So Fly prezentowane w Serwisie;
„Treści” – treści udostępnione w ramach Serwisu, w tym w szczególności utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe, oprogramowanie, bazy danych oraz inne materiały, w tym m.in. elementy graficzne, teksty, materiały wideo, jak również ich wybór i zestawienie w Serwisie;
„Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Klientem a So Fly, której przedmiotem są Towary zakupywane przez Klienta na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
„Kodeks cywilny” – Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami;
„Kodeks dobrych praktyk” – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami;
„Prawa Konsumenta” – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
„Platforma internetowa ODR” – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr;
„Rejestr UOKiK” – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
Każde zdefiniowane w ust. 1 powyżej określenie, ma takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

 

§ 2 Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin normuje kwestie związane z korzystaniem z Serwisu oraz jego poszczególnych funkcjonalności.
Serwis prowadzony jest przez So Fly. Serwis służy informowaniu o So Fly i o asortymencie dostępnym w Sklepie Internetowym So Fly oraz Sklepach Stacjonarnych So Fly. Serwis zapewnia Klientom również możliwość korzystania z jego poszczególnych funkcjonalności, obejmujących w szczególności:
przeglądanie treści udostępnionych w Serwisie;
rejestrację Klienta w Serwisie;
składanie zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego So Fly;
możliwość zamieszczania Opinii w Serwisie;
Z So Fly Adrian Partyka można skontaktować się pod adresem ul. Wrocławska nr 8a, pod numerem telefonu 536 068 980 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 16:00) oraz pod adresem e-mail: [email protected]
W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie po stronie Klienta muszą być spełnione pewne wymagania techniczne. Wymagania te, a także informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, a także o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez So Fly do systemu informatycznego Klienta, zawarte są w Załączniku 1. Dodatkowo, w celu skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
Wszelkie uwagi dotyczące działania Serwisu i jego poszczególnych funkcjonalności można składać pisemnie, telefonicznie lub e-mailem na adres, numer telefonu lub adres e-mail wskazane w ust. 3 powyżej. So Fly, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
Podstawowe informacje i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych w ramach Serwisu zawarte są w Załączniku 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych, w tym również informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w plikach cookies oraz innych podobnych technologiach internetowych, znajdują się w Polityce Prywatności.
Szczegółowe zasady korzystania z niektórych z funkcjonalności Serwisu oraz inne dalsze kwestie mogą być uregulowane w Odrębnych Regulaminach. Jeżeli pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a Odrębnymi Regulaminami występują rozbieżności, wówczas pierwszeństwo zastosowania znajdują postanowienia Odrębnych Regulaminów.
Zakazane jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klientów Serwisu treści bezprawnych lub naruszających dobre obyczaje.

§ 3 Rejestracja oraz założenie Konta

Do przeglądania treści udostępnionych w Serwisie nie jest wymagana rejestracja, tj. posiadanie Konta w Serwisie. Z chwilą wpisania przez Klienta w przeglądarce internetowej adresu strony internetowej Serwisu lub skorzystania z funkcji przekierowania na stronę Serwisu pomiędzy Klientem a So Fly dochodzi do zawarcia umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną. Wraz z wyjściem ze strony Serwisu umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną ulega rozwiązaniu.
Składanie zamówień w Sklepie Internetowym So Fly może następować po uprzednim zarejestrowaniu się w Serwisie bądź bez rejestracji. Z chwilą rejestracji w Serwisie (tj. utworzeniem Konta) dochodzi do zawarcia pomiędzy So Fly a Klientem umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącej założenia Konta. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Konto może zostać założone tylko przez Klientów będących Konsumentami.
Założenie Konta jest możliwe po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacji.
Rejestracja w Serwisie może zostać dokonana w drodze on-line.
Rejestracja w Serwisie w drodze on-line następuje poprzez wykonanie przez Klienta następujących czynności:
uzupełnienie formularza rejestracji na stronie www.sofly.club;
złożenie oświadczenia o akceptacji treści niniejszego Regulaminu; oraz
kliknięcie pola „Utwórz konto” (lub ewentualnie innego analogicznego pola).
Po utworzeniu Konta do Klienta przesłana zostaje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji.
So Fly potwierdza pomyślne zakończenie procesu rejestracji przesyłając Klientowi e-mail powitalny. W związku z rejestracją dochodzi do założenia w Serwisie indywidualnego Konta Klienta.
Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
Rejestracja w Serwisie zapewnia Klientowi możliwość korzystania z funkcjonalności Konta.
Po zarejestrowaniu się w Serwisie Klient każdorazowo uzyskuje dostęp do swojego Konta po zalogowaniu do Serwisu poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz hasła.
So Fly może wypowiedzieć zawartą z Klientem Umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącą założenia Konta z następujących ważnych przyczyn:
zablokowanie Konta Klienta, o którym mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu;
brak dokonania przez Klienta w terminie 5 lat od dnia ostatniej transakcji zakupu;
zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych, interpretacji, zaleceń lub nakazów organów publicznych wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron;
zmiana zakresu i rodzaju świadczonych usług/sprzedawanych Towarów, w tym w szczególności wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną/nowych Towarów lub zmiany w zakresie istniejących funkcjonalności Serwisu, w tym również Sklepu Internetowego So Fly oraz wycofanie Serwisu lub pewnych jego funkcjonalności;
zmianę warunków technicznych Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną;
zmianę procesu zawierania Umów Sprzedaży;
zmianę sposobu, terminów i kosztów dostaw/płatności/zwrotów/reklamacji;
zmianę procesów biznesowych oraz koncepcji biznesowej.
Klient może wypowiedzieć zawartą z So Fly umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącą założenia Konta bez wskazania przyczyn.
Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną o założenie Konta, o którym mowa w ust. 12 i ust. 13 niniejszego paragrafu następuje z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia w drodze e-mail o wypowiedzeniu tej umowy. Oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną powinno zostać przesłane So Fly na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu.
Ustanie mocy wiążącej umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży, które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną. W razie ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącej założenia Konta, Konto danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszelkie złożone przez niego zamówienia w ramach Konta, za wyjątkiem zamówień, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostaną anulowane. Wraz z upływem okresu wypowiedzenia umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną określonego w ust. 14 powyżej następuje usunięcie Konta w Serwisie.
So Fly jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także z następujących ważnych powodów:
powtarzającego się braku płatności przez Klienta w terminie ustalonym w Regulaminie za zamówienie złożone z wyborem formy płatności w postaci przelewu bankowego;
powtarzającego się braku płatności przez Klienta za zamówienie złożone z wyborem formy płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
naruszenia przez Klienta przy korzystaniu z Serwisu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw So Fly oraz osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych), dobrego imienia So Fly lub zasad współżycia społecznego;
podejmowania przez Klienta działań sprzecznych z Regulaminem, zmierzających do wyłudzenia świadczeń ze strony So Fly;
jeśli Klient podał podczas rejestracji nieprawdziwe dane osobowe;
jeśli Klient ponownie założył Konto po uprzednim wypowiedzeniu przez So Fly zawartej z Klientem Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną o założenie Konta;
innego naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu.
Zablokowanie Konta, w sytuacjach o których mowa w ust. 16 powyżej skutkuje zablokowaniem Klientowi możliwości dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym So Fly. Jeżeli Klient jest zainteresowany odblokowaniem Konta powinien skontaktować się z So Fly przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 4 Zawarcie Umowy Sprzedaży

Informacje podane w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej prezentowanych w nim Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, tylko zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 72 Kodeksu cywilnego.
Przez złożenie zamówienia Klient składa So Fly ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
Oferta jest wiążąca dla Klienta tylko wówczas, jeśli So Fly niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania (potwierdzenie złożenia zamówienia) na adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie takie stanowi jednocześnie oświadczenie woli So Fly o przyjęciu oferty (a tym samym stanowi moment zawarcia Umowy Sprzedaży). So Fly, bez podawania przyczyny, zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty złożonej przez Klienta. Jeśli niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, So Fly nie wyśle potwierdzenia jego otrzymania, wówczas Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności zostaną Klientowi niezwłocznie zwrócone.
W razie zawarcia Umowy Sprzedaży So Fly w dalszej kolejności wyśle na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenie wysłania Towaru, przy czym w przypadku dokonywania dostaw częściowych w ramach jednego zamówienia So Fly może wysłać kilka odrębnych wiadomości e-mail dotyczących potwierdzenia wysłania poszczególnych części zamówienia.
Informacje dotyczące złożonego przez Klienta zamówienia są przechowywane przez So Fly i przesyłane Klientowi e-mailem w potwierdzeniu otrzymania oferty, o którym mowa w ust. 3 powyżej oraz w potwierdzeniu (potwierdzeniach) wysłania Towaru, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
Dokument księgowy (faktura/paragon) potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży zostanie wysłany Klientowi w wersji elektronicznej na adres e-mail Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Serwisie niezwłocznie po wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysłania Towaru, o którym mowa w ust. 4 powyżej. W przypadku dostaw częściowych w ramach jednego zamówienia dokument księgowy zostanie przekazany po wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysłania ostatniej części zamówienia.
Dodanie Towaru do Koszyka nie stanowi rezerwacji Towaru ani nie stanowi gwarancji stałości ceny Towaru.
Umowa Sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez So Fly. W pozostałym zakresie So Fly może swobodnie zmieniać ceny. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła, w tym podatek od towarów i usług (jest to cena brutto). Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy, które są określane odrębnie w toku procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym So Fly. Ceny w Sklepie Internetowym So Fly i w Sklepach Stacjonarnych So Fly mogą się różnić.
Jeżeli Klient zarejestrował się w Serwisie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. So Fly nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Serwisie.
Umowy Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego So Fly mogą być zawierane tylko przez Klientów.
Umowy Sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim.
So Fly dba o dobro Klienta oraz dąży do zagwarantowania jak największej liczbie Klientów możliwości zakupu Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym So Fly oraz w Sklepach Stacjonarnych So Fly. W ramach Sklepu Internetowego So Fly oraz w Sklepach Stacjonarnych So Fly nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa. Towary przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów.

§ 5 Dostawa

Dostawa zamówionego Towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy jest zlokalizowany na terenie Polski.
Towary wysyłane bezpośrednio przez So Fly następują za pośrednictwem firmy kurierskiej, za pośrednictwem paczkomatów InPost albo poprzez odbiór osobisty zamówienia w wybranej przez Klienta w toku składania zamówienia. Kupujący dokonuje samodzielnie wyboru sposobu dostawy.
So Fly dołoży wszelkiej staranności, aby Towar został jak najszybciej dostarczony do Klienta, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym terminie dostawy po złożeniu zamówienia.
W przypadku gdy dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

§ 6 Formy płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 6.474.300 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
Klient może wybrać następujące rodzaje kart płatniczych:
Visa;
Visa Electron;
MasterCard;
MasterCard Electronic;
Maestro.
Dostępna jest również możliwość płatności poza serwisem w formie:
szybki przelew online (Przelewy24);
przelew bankowy;
za pobraniem przy odbiorze przesyłki – w przypadku, gdy dostawa dokonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w ust. 2 i ust. 3 powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane.
W przypadku, gdy Klient wybierze płatność szybkim przelewem online za pośrednictwem Przelewy24, wówczas wybierając tę metodę płatności zostanie on przekierowany bezpośrednio do systemu Przelewy24, w którym ma możliwość wybrania swojej instytucji bankowej. Kolejny krok to zalogowanie się przez Klienta do bankowości internetowej oraz potwierdzenie płatności. Wszystko odbywa się w szyfrowanym, bezpiecznym połączeniu SSL, zapewniającym ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną. Połączenie SSL to gwarancja wysokiego poziomu bezpieczeństwa zawieranych transakcji. Po dokonaniu płatności Klient zostanie przekierowany z powrotem do Serwisu, a jego zamówienie zostanie przekazane do dalszego opracowania.
Przy płatności kartą płatniczą Klient powinien przy składaniu zamówienia podać następujące dane karty: numer karty, data wygaśnięcia, imię i nazwisko właściciela karty i kod zabezpieczeń, jak również autoryzować kartę.
Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia.
Płatność za pośrednictwem Przelewy24, za pomocą karty płatniczej, za pośrednictwem systemu PayU dokonywana jest w trakcie składania zamówienia. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej.
Zamówienie może zostać także opłacone za pobraniem przy odbiorze przesyłki – w przypadku, gdy dostawa dokonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Przesyłka nie zostanie wydana Klientowi przed dokonaniem pełnej zapłaty.
So Fly zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dokonywania płatności przy wykorzystaniu opcji płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych przez So Fly zamówień płatnych przy odbiorze. Jeżeli Klient zainteresowany jest przywróceniem formy dokonywania zapłaty przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien skontaktować się z So Fly przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu w celu wyjaśnienia sprawy.
Zamówiony Towar pozostaje własnością So Fly do chwili całkowitej zapłaty jego ceny.

§ 7 Prawo odstąpienia

Jeżeli Kupujący jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się.
Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru, przy czym w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane częściami w ramach jednego zamówienia termin ten liczony jest od dnia otrzymania ostatniego Towaru objętego zamówieniem. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient może wykorzystać w tym celu przygotowany przez So Fly formularz zwrotu (obejmujący również oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży), który jest załączany do każdego zamówienia, wysyłając uzupełniony formularz na adres wskazany w ust. 3 poniżej. Klient może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Klient nie musi posiłkować się gotowym formularzem odstąpienia.
Zwracany Towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: So Fly Adrian Partyka, ul. Wrocławska 8a, 58-100 Świdnica.
W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wobec So Fly przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
Towar może zostać zwrócony przez Klienta również za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez So Fly lub za pośrednictwem paczkomatów Inpost. O ile zwrot Towaru dokonywany jest wraz ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu, wówczas do przesyłki kurierskiej lub przesyłki przeznaczonej do paczkomatu Inpost Klient winien załączyć oświadczenie o odstąpieniu (Klient może wykorzystać formularz, o którym mowa w ust. 2 powyżej).
Koszt zwrotu Towaru dokonany w sposób określony w ust. 7 powyżej – a więc za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez So Fly lub za pośrednictwem paczkomatu Inpost – ponosi So Fly. O ile zwrot Towaru dokonany zostanie w inny sposób, wówczas bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Klient.
Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny Towaru wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego zostanie dokonany przez So Fly niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po jego stronie. So Fly może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeśli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez So Fly, So Fly nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Jeżeli Kupujący zapłacił za Towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, o ile w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Kupujący nie wskaże innego numeru rachunku bankowego.
Jeżeli Kupujący zapłacił za Towar przy odbiorze przesyłki gotówką (płatność za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi gotówką lub na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
So Fly nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego lub z czyjej karty kredytowej nastąpiła płatność za Towary zamówione w Sklepie Internetowym So Fly. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny Towaru oraz kosztów przesyłki do Kupującego.
Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku Umowy Sprzedaży:
w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 8 Reklamacje

W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży między So Fly a Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym So Fly ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Reklamacje i roszczenia z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
Reklamacje można składać pisemnie na adres wskazany w § 7 ust. 3 Regulaminu, jak również e-mailowo oraz telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych So Fly wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu.
Składając reklamację należy opisać brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży. Kupujący może wykorzystać do tego celu formularz zwrotu przesłany Kupującemu wraz z Towarem. Kupujący udostępnia So Fly reklamowany Towar a So Fly odbiera Towar na swój koszt, chyba, że So Fly zdecyduje, że przesłanie Towaru jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy. Towar może zostać przesłany przez Klienta (na koszt So Fly) za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez So Fly lub za pośrednictwem paczkomatów InPost.
So Fly, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Jeżeli So Fly nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni, uważa się, że uznał reklamację.
So Fly nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary oraz nie świadczy usług posprzedażowych.
Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z takich sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Informacje na ten temat mogą być również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, jak również organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
Niniejszym So Fly informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. „Platforma ODR”). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Jeżeli Kupujący nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, wówczas postanowień niniejszego paragrafu, z wyjątkiem ust. 5 powyżej, nie stosuje się. W takim przypadku w zakresie ewentualnych wad Towaru do Umowy Sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące niezgodności Towaru z umową. Reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności Towaru z umową powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami na adres wskazany w § 7 ust. 3 Regulaminu.

 

 


§ 9 Rękojmia

So Fly na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
So Fly ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że So Fly niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez So Fly albo So Fly nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
Konsument, może zamiast zaproponowanego przez So Fly usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez So Fly, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
żądać usunięcia wady.
So Fly jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
So Fly może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od So Fly demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od So Fly zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez So Fly, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo So Fly.
Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt So Fly dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz So Fly w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez So Fly Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo So Fly.
So Fly obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
So Fly w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. So Fly w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
So Fly odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
W przypadku, kiedy określony przez So Fly lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, So Fly odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
W terminach określonych w §9 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §9 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które So Fly nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli So Fly wadę podstępnie zataił.
So Fly o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§ 10 Odpowiedzialność odszkodowawcza

Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży należy się w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. So Fly nie odpowiada za skutki użycia Towarów niezgodnie z tymi wskazówkami, ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.
Odpowiedzialność So Fly wobec Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Indywidualnym ograniczona jest do kwoty, jaką Klient uiścił za Towar wraz z kosztami dostawy (jeśli dotyczy).

§ 11 Zamieszczanie Opinii w Serwisie

So Fly gwarantuje Klientom zarejestrowanym w Serwisie również możliwość zamieszczania w Serwisie Opinii.
Szczegółowe zasady oraz warunki zamieszczania przez Klientów zarejestrowanych w Serwisie Opinii w Serwisie uregulowane zostały w Odrębnym Regulaminie dotyczącym zamieszczania Opinii w Serwisie.

§ 12 Postanowienia końcowe

Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie, z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
Serwis oraz Treści udostępnione w ramach Serwisu podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
Prawa do Serwisu oraz Treści przysługują So Fly lub osobom trzecim. Jeżeli prawa te przysługują osobom trzecim, wówczas So Fly publikując Treści w Serwisie działa na podstawie odpowiednich umów w tym przedmiocie zawartych z tymi osobami lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Korzystanie z Serwisu oraz Treści nie wiąże się z nabyciem przez Klienta praw lub licencji do nich. Klient może nieodpłatnie korzystać z Serwisu oraz Treści wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Serwisu oraz Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody So Fly
Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie wyłącznie z ważnej przyczyny. Za ważne przyczyny uznaje się:
konieczność dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych, interpretacji, zaleceń lub nakazów organów publicznych;
zmianę firmy, formy prawnej, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych lub danych kontaktowych So Fly;
zmianę zakresu i rodzaju świadczonych usług/sprzedawanych Towarów, w tym w szczególności wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną/nowych Towarów lub zmiany w zakresie istniejących funkcjonalności Serwisu, w tym również Sklepu Internetowego So Fly oraz wycofanie pewnych funkcjonalności;
zmianę procesu zawierania Umów Sprzedaży;
zmianę sposobu, terminów i kosztów dostaw/płatności/zwrotów/reklamacji;
ulepszenie lub zamiana procesu obsługi Klienta;
zmianę warunków technicznych Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną;
konieczność wprowadzenia dodatkowych lub zmianę istniejących środków bezpieczeństwa, jak również przeciwdziałanie nadużyciom prawa;
zmianę procesów biznesowych oraz koncepcji biznesowej;
konieczność zmiany hiperłączy lub linków zamieszczonych w Regulaminie, jak również zmiany czysto redakcyjne mające na celu ułatwienie przejrzystości tekstu, usunięcie niejasności oraz omyłek i błędów pisarskich, które ewentualnie pojawiłyby się w Regulaminie.
Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w Serwisie w zakładce „Regulamin” w sposób umożliwiający jego pobranie jako pliku PDF, zapisanie i wydrukowanie. So Fly zawiadomi Klientów o zmianie Regulaminu, zamieszczając odpowiedni komunikat na stronie głównej w Serwisie. Klienci zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do ich Konta w Serwisie.
Regulamin w zmienionej wersji wiąże zarejestrowanego Klienta, jeżeli nie wypowie on Umowy o Świadczenie Usług zawartej z So Fly dotyczącej założenia Konta w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane na zasadach określonych w § 3 ust. 15 niniejszego Regulaminu.
Zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na warunki i treść ofert złożonych przez Klientów w okresie obowiązywania dotychczasowej wersji Regulaminu i do zawartych na ich podstawie Umów Sprzedaży.
Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załączniki 1 i 2 do Regulaminu.
Niniejszy Regulamin wraz z wymienionym w ust. 11 powyżej załącznikami może zostać ściągnięty jako plik PDF, zapisany i wydrukowany.
Niniejszy regulamin obowiązuje od 20 stycznia 2023r.

Regulamin zamieszczania opinii

§ 1 Wstęp

Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie (o ile nie zdefiniowano ich odrębnie)
mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.

§ 2 Zasady i warunki zamieszczania Opinii w Serwisie

1. Do zamieszczania opinii dotyczących Towarów oferowanych w Serwisie (dalej: „Opinia”
lub „Opinie”) uprawniony jest Klient będący zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu
(posiadający indywidualne konto w Serwisie).
2. Zamieszczenie Opinii jest możliwe po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu
Opinii oraz jego akceptacji.
3. Opinie zamieszczane są przez Klienta pod wybranym przez niego pseudonimem (nick).
Pseudonim (nick) nie może naruszać praw osób trzecich (w tym praw autorskich, praw
zależnych bądź dóbr osobistych) lub dobrych obyczajów. Jeżeli So Fly uzna, że wybrany
przez Klienta pseudonim (nick) jest niezgodny z niniejszym Regulaminem Opinii,
wówczas ma prawo go usunąć.
4. Zamieszczanie Opinii odbywa się w formie opisowej oraz w formie graficznej (poprzez
przyznanie wybranej przez Klienta liczby gwiazdek). Na podstawie Opinii Klientów dany
Towar opatrzony będzie określoną liczbą gwiazdek. Liczba gwiazdek widniejąca przy
Towarze jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej liczby gwiazdek
pozostawionych w Opiniach Klientów pod danym Towarem.
5. Opinie mogą być zamieszczane wyłącznie w języku polskim.
6. Klient, zamieszczając Opinie w Serwisie zapewnia i oświadcza, że Opinie:
a) są wynikiem jego własnej intelektualnej pracy i jest ich jedynym autorem, któremu
przysługują wszelkie prawa do nich (w tym prawa autorskie i prawa zależne);
b) są prawdziwe, zgodne z prawem, nie naruszają praw osób trzecich, ani dobrych
obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
c) nie naruszają postanowień niniejszego Regulaminu Opinii.
7. Klient zgadza się i potwierdza, że nie będzie zamieszczać Opinii:
a) świadomie fałszywych, nieścisłych lub mylących;
b) naruszających prawa osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw własności
przemysłowej, tajemnic handlowych, tajemnic przedsiębiorstwa, praw do publikacji
lub prywatności;
c) zawierających dane kontaktowe, w tym w szczególności imiona i nazwiska, numery
telefonów, dane adresowe lub inne dane kontaktowe (np. adresy e-mail);
d) naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia
społecznego; e) posiadających charakter dyskryminujący, zniesławiający,
oczerniający, bezprawnie zastraszający lub szykanujący jakąkolwiek osobę
(podmiot);
e) nie odnoszących się w całości lub w części do opiniowanych Towarów;
f) z tytułu których Klient otrzymał wynagrodzenie lub inne świadczenia;
g) zawierających wirusy komputerowe lub inne potencjalnie szkodliwe programy lub
pliki;
h) zawierających odwołania lub linki do innych produktów, podmiotów trzecich lub
portali.
8. Jeśli Klient chce usunąć Opinię zamieszczoną przez niego w Serwisie może zwrócić się
w tym celu do So Fly przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych tutaj.

§ 3 Prawa autorskie

1. Z chwilą zamieszczenia Opinii w Serwisie, Klient udziela So Fly niewyłącznej,
nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania przez So Fly
z Opinii na następujących polach eksploatacji:

a) rozpowszechnianie Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci
Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;
b) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a także utrwalanie w części lub w
całości i zwielokrotnianie plastyczne, fotograficzne, utrwalanie i zwielokrotnianie
audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od
standardu, systemu lub formatu, wprowadzanie do pamięci komputera; c)
wykorzystywanie w całości lub w części (w tym również w celu promocji i reklamy
prowadzonej przez So Fly), kopiowanie, zmienianie, kasowanie w całości lub w
części, dokonywanie adaptacji, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych oraz
wdrożenie ich za pomocą dowolnej technologii.
2. Klient wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Opinii (prawo zależne)
oraz udziela prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
3. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko
związanych z publikacją Opinii Klient zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania
faktyczne i prawne mające na celu ochronę So Fly przed takimi roszczeniami. Ponadto,
Klient będzie zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez So Fly
związanych z publikacją Opinii przez danego Klienta.
§ 5 Postanowienia końcowe

1. So Fly nie ponosi odpowiedzialności za Opinie zamieszczane przez Klientów w Serwisie
w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Opinii mają zastosowanie
postanowienia Regulaminu Serwisu So Fly. W przypadku występowania ewentualnych
rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem Opinii a Regulaminem Serwisu
pierwszeństwo zastosowania znajdują postanowienia Regulaminu Opinii.
3. Informacje dotyczące przetwarzania danych, w tym również informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych w plikach cookies oraz innych podobnych
technologiach internetowych, znajdują się w Polityce Prywatności.
4. So Fly może zmienić treść niniejszego Regulaminu Opinii wyłącznie z ważnej przyczyny.
Za ważne przyczyny uznaje się:
a) konieczność dostosowania Regulaminu Opinii do powszechnie obowiązujących
przepisów prawa oraz orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych, interpretacji,
zaleceń lub nakazów organów publicznych;
b) zmianę firmy, formy prawnej, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych lub
danych kontaktowych So Fly;
c) zmianę zakresu i rodzaju świadczonych usług, w tym w szczególności wprowadzenie
nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiany w zakresie istniejących
funkcjonalności Serwisu oraz wycofanie pewnych funkcjonalności (w tym w zakresie
dotyczącym zamieszczania Opinii);
d) ulepszenie lub zamiana procesu obsługi Klienta;
e) zmianę warunków technicznych Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną;
f) konieczność wprowadzenia dodatkowych lub zmianę istniejących środków
bezpieczeństwa, jak również przeciwdziałanie nadużyciom prawa;
g) zmianę procesów biznesowych oraz koncepcji biznesowej;
h) konieczność zmiany hiperłączy lub linków zamieszczonych w Regulaminie Opinii, jak
również zmiany czysto redakcyjne mające na celu ułatwienie przejrzystości tekstu,
usunięcie niejasności oraz omyłek i błędów pisarskich, które ewentualnie pojawiłyby
się w Regulaminie Opinii.

 

 

 

 

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Czy jesteś osobą pełnoletnią?

Tak Nie
Sklep internetowy Shoper Premium